Στήριγμα ημιπληγικού άκρου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Αμαξίδια ειδικού τύπου – πολυρυθμιζόμενα

Prio3A

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

Positioning Wedge

Αμαξίδια ελαφρού τύπου

Cross 5XL

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

SupportBelt